Räddningsplanen är en brist på många arbetsplatser

Missade du Håll nollans event den 22 maj? Det blev en lärorik förmiddag med många bra diskussioner. Deltagarna fick även en praktisk förevisning av olika metoder som kan användas vid en räddningsaktion.

Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis, inledde dagen med att berätta om samverkansgruppens arbete. Hon bjöd in till diskussion om hur varje medlem kan arbeta för Håll Nollans vision i sin egen organisation. James McCracken från C2 Vertical Safety gav sedan en fördjupad inblick i riskanalyser och vad en räddningsplan ska innehålla.

Teamet på C2 Vertical Safety bjöd även på en praktisk förevisning av upptagning och nedtagning av nödställd person. Eventet avslutades med en gemensam lunch där diskussionerna och erfarenhetsutbytet mellan deltagarna fortsatte.

Brist på många arbetsplatser

Det är inte tillräckligt att ringa 112 när det gäller en nödsituation på hög höjd. Under James föredrag framkom det tyvärr att många arbetsplatser har en bristande räddningsplan. Därför känner vi att vi vill uppmärksamma, eller påminna om vikten av både en riskanalys och en räddningsplan.

Riskanalys

Riskanalysen ligger till grund för val av metod och utrustning. Därför ska en dokumenterad riskanalys alltid göras inför arbete i fallriskmiljö. Både arbetsgivare och arbetstagare ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
Utred noga vilka risker som finns och fastställ vad ni behöver göra för att eliminera eller minimera dem. Varje arbetsplats och dag är unik, med förhållanden som snabbt kan skifta. Ta därför hänsyn till faktorer som väderlek, material och utrustning. Men även dagsformen hos arbetslaget har betydelse – någon kanske är sjuk eller känner sig trött. En riskanalys ska spegla hela den komplexa miljön och alla berörda personer måste vara införstådda med den. Planering och kommunikation är nyckeln.

Räddningsplan

Det ska alltid finnas en dokumenterad räddningsplan när man inleder arbete på hög höjd eller i fallriskmiljö. Säkerställ att alla berörda personer är införstådda med räddningsplanen. Den ska beskriva lämplig metod för nedtagning av nödställd person. Det måste också framgå vad som ska göras innan räddningsinsatsen påbörjas. Här är några nyckelfrågor som kan hjälpa din organisation att skapa en riktigt säker räddningsplan:

  • Har ni en fastställd metod för att undsätta en nödställd person som befinner sig på hög höjd, till exempel i en kranhytt?
  • Känner ni till hur man ska transportera en skadad person?
  • Har ni en plan för hur ni hanterar en händelse efteråt? Det är både fysiskt och psykiskt påfrestande att delta i en räddningsaktion.

Kontakta oss för en konsultation och kolla in våra kurser, där vi även erbjuder träning på nedtagning av nödställd.

Läs mer om Håll nollan här