Våra policies

C2 har många olika policies, vissa interna och andra publika så som:

 • Miljöpolicy
 • Kvalitetspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Sponsringspolicy
 • Policy för hantering av personuppgifter

Miljöpolicy

C2 Vertical Safety AB:s miljöarbete har som mål är att minimera sin påverkan på miljön så att förutsättningar skapas för ett hållbart samhälle. C2 skall bedriva sin verksamhet med målsättningen att alltid använda det för miljön bättre alternativet då ett sådant existerar.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt på kort och lång sikt så att miljöfrågor ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det bedrivs med inställningen ständiga förbättringar i ett arbete med mål att öka kunskap, förbättra samverkan med anställda, leverantörer, myndigheter och organisationer. Ansvaret för arbetet har VD. Miljösamordnare är utsedd.

Verksamheten bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken men skall utföra egenkontroll av verksamheten. C2 Vertical Safety AB är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2010-09-20.

Följande punkter är vägledande för samtliga medarbetare inom C2:

 • Saluföra kvalitetsprodukter som har längre livslängd och minskar miljöpåverkan
 • Eliminera antalet saluförda produkter som påtagligt belastar miljön
 • Sluta avtal med leverantörer med dokumenterad miljömedvetenhet
 • Källsortera avfall och återvinna papper
 • Transporter sker på miljömässigt bästa sätt
 • Minimera förbrukningen av wellpapp och kartong
 • Återanvända emballage före användande av ny förpackning
 • Resande skall prioriteras med för miljön bra alternativ om detta är möjligt
 • Vid val av tjänstebil skall val av bil prioriteras så att företagets mål med energibesparing och minskad miljöpåverkan uppfylls.
 • Medverka till ett högt miljömedvetande i vår närmiljö

Genomförande

 • Det systematiska miljöarbetet bedrivs genom ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
 • Ett miljöärendes alla skeenden där en åtgärd beslutas hanteras i System C2.
 • Miljö är en stående punkt på dagordningen på företagets veckomöten.
 • Företaget har fastställt en laglista för miljöarbetet.
 • Vårt sätt att bedriva miljöarbetet ses över minst en gång per år.
 • C2 Vertical Safety AB är anslutet till REPA registret samt El Kretsen för återvinning av wellpapp samt elartiklar. C2 skall i alla lägen följa de lagkrav och rekommendationer som utfärdas av regering och berörda myndigheter.

Miljömål för C2 Vertical Safety AB:

 • Minska energianvändningen (såsom drivmedel, elkraft, osv) med 10% per anställd och år.
 • Minska CO2 utsläppen med 10% per anställd och år.

Denna policy gäller för alla anställda i C2 och konsulter. I valet av leverantörer och produkter skall miljömässiga aspekter ha stort värde och prioriteras.

Kvalitetspolicy

Denna policy gäller för alla anställda och inhyrda medarbetare till C2 Vertical Safety AB.

C2 står för Climbing Competence. Kärnan i vårt varumärke och verksamhet är just kompetens och kvalitet. Vi skall aldrig kompromissa, vare sig i våra utbildningar, i våra val av leverantörer eller med de produkter vi marknadsför. Endast det bästa är gott nog och säkerhet skall alltid gå före allt annat.
Vi skall arbeta för att förstå kundernas och leverantörernas krav för att förbättra förmånliga samarbeten och genomförandet av ständiga förbättringar.

Vi skall ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem baserat, som ett minimum, på
gällande lagar och företagets standarder.

I begreppet kvalité väger vi in bästa service, användarinformation och utbildning som naturliga komponenter.

C2 arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001 och 14001.

Utbildningsverksamhet
All utbildning skall minst utföras i enlighet med gällande lagar och i förekommande fall branschstandard. I förekommande fall där certifiering finns skall vi systematiskt arbeta för att uppnå standard och certifiera vår verksamhet.

C2s utbildningsverksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. C2 är också certifierat som Petzl Technical Partner samt Petzl Technical Institute.

C2:s utbildningsverksamhet är certifierad enligt GWO:s standard för säkert arbete i vindkraftverk. Vi är certifierat utbildningsorgan för GWOs Basic Safety Training moduler: Manual Handling, Fire Awareness, First Aid och Working at Heights.

Vi utvärderar våra kurstillfällen inom GWO löpande och mäter NKI för att säkerställa en hög kvalité. Senaste utvärderingen

Arbetsmiljöpolicy

C2 Vertical Safety har som mål att vara ”Världens bästa arbetsplats”.

Vi tror att god hälsa och kvalitet hänger ihop. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som bidrar till både hälsan hos dem som arbetar och kvalitén på det som levereras. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet samt genomföra, följa upp beslutade åtgärder. I arbetsmiljöbegreppet inbegriper vi även frågor såsom kränkande särbehandling och diskriminering på grund av kön, etnisk härkomst, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder.

Likabehandling på arbetsplatsen är en del av C2s värdegrund och noll-tolerans tillämpas för kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamhetens alla delar.

VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på C2 Vertical Safety AB. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att arbetet skall bli lyckosamt så behövs allas engagemang. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och är med i planering och genomförande av beslutade åtgärder. Vid behov anlitas extern kompetens.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs framförallt genom ständiga förbättringar i vårt förbättringssystem System C2. Utöver det så hanteras frågor som berör arbetsmiljön som en stående punkt på dagordningen på företagens möten, genom skyddsrond, medarbetarsamtal och enkät.Riskbedömningar görs systematiskt med hjälp av anpassade checklistor. Beslutade åtgärder hanteras som ärenden i System C2. Särskilt viktigt är det att beakta risker vid förändringar i verksamheten.Arbetsgivaren ska anmäla samtliga arbetsskador till Försäkringskassan enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Vid en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud i arbetet ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket enligt 2 § arbetsmiljöförordningen.Sjukdom, olycksfall och tillbud visar att det kan finnas risker i arbetsmiljön. Det är viktigt dessa utreds för att minska riskerna i framtiden. Vid längre frånvaro från arbetet skall behovet av stöd särskilt uppmärksammas.

Beredskap finns för nödläge och krishantering.

Sponsringspolicy

C2 står för Climbing Competence. Kärnan i vårt varumärke är just kompetens och kvalitet. Vi kompromissar aldrig, vare sig i våra utbildningar, i våra val av leverantörer eller med de produkter vi marknadsför. Endast det bästa är gott nog.

Med våra hårda krav på kvalitet, kompetens och säkerhet faller det sig naturligt att C2 allierar sig med de bästa i sin genre. Våra produkter och tjänster håller världsklass. Så ska även de personer och events vi förknippas med göra. Prestation är viktigt. Men lika stor vikt läggs vid personlighet och starkt ”driv” hos den person som önskar inleda samarbete med C2.

För events läggs stor vikt vid att det finns en tydlig riktning, elittävlingar snarare än events för den breda massan. Även här tas hänsyn till personlighet och driv gällande personerna och syftet bakom eventet.

C2:s grundläggande krav gällande sponsring

 • Våra åtaganden inom sponsring ska gå hand i hand med vår miljöpolicy. C2 sponsrar inte events där miljön blir utsatt på ett eller annat sätt.
 • Mänskliga rättigheter är för C2 en viktig etisk regel som vi aldrig kompromissar kring.
 • Nej till allt som kan förknippas med droger i någon form. Detta gäller även övriga partners i samband med event- eller personsponsring.

Är du/ni intresserade av att samarbeta med C2?
Formulär för sponsringsförfrågan
Kontakta oss

Policy för hantering av personuppgifter

På C2 värnar vi om den enskildes integritet och vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och dess tillämpning. Vår policy för hantering av dina personuppgifter hittar du här.