Lagar och normer

Vi jobbar löpande med att hålla våra kurser uppdaterade enligt de lagar och normer som gäller.

För att bidra till en positiv utveckling rörande arbetsmiljö och säkerhet är C2 sedan 2010 medlemmar i SIS/TK 403 Personlig fallskyddsutrustning, en teknisk kommitté för utveckling av EN standarder. Vi hjälper även företag med att skriva interna säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöplaner. Nedan hittar du hemsidor samt svenska och europeiska regler gällande arbete på höjd. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller fullständigt uppdaterad.

Arbetsmiljöverket http://www.av.se/

Boverket http://www.boverket.se

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap https://www.msb.se/

Taksäkerhetskomitten  http://www.taksakerhet.se/

EU-direktiv

Vad är ett direktiv?

I ett direktiv anger EU vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Direktivet kan gälla ett eller flera medlemsländer eller alla medlemsländer.

För att de principer som fastställs i direktivet ska få effekt för medborgarna måste medlemslandets lagstiftare införliva direktivet med nationell rätt genom en rättsakt som anpassar direktivets mål till medlemslandets lagstiftning.

I direktivet anges en tidsfrist för dess införlivande med den nationella lagstiftningen: När det gäller införlivandet har medlemsländerna visst manöverutrymme som gör att de kan ta hänsyn till nationella särdrag. Införlivandet måste ske inom den tidsfrist som fastställs i direktivet.

Direktiven används för att harmonisera lagstiftningen i medlemsländerna, bl.a. för att den inre marknaden ska fungera (t.ex. produktsäkerhetsnormer).
Här finns mer information om tillämpning av EU rätten, http://ec.europa.eu/eu_law/index_sv.htm

Nedan följer några EU direktiv.

Rådets direktiv 89/391/EEG

Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet

Rådets direktiv 89/686/EEG

Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning

Rådets direktiv 89/656/EEG

Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen

Rådets direktiv 89/655/EEG

Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbete