Policy för Arbetsmiljöarbete på C2 Vertical Safety AB

C2 Vertical Safety har som mål att bli ”Världens bästa arbetsplats”.

Vi tror att god hälsa och kvalitet hänger ihop. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som bidrar till både hälsan hos dem som arbetar och kvalitén på det som levereras.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet samt genomföra, följa upp beslutade åtgärder. I arbetsmiljöbegreppet inbegriper vi även frågor såsom kränkande särbehandling och diskriminering på grund av kön, etnisk härkomst, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamhetens alla delar.

VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på C2 Vertical Safety AB. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. För att arbetet skall bli lyckosamt så behövs allas engagemang. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och är med i planering och genomförande av beslutade åtgärder

Vid behov anlitas extern kompetens.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs framförallt genom ständiga förbättringar i vårt förbättringssystem System C2. Utöver det så hanteras frågor som berör arbetsmiljön som en stående punkt på dagordningen på företagens möten, genom skyddsrond, medarbetarsamtal och enkät.

Riskbedömningar görs systematiskt med hjälp av anpassade checklistor. Beslutade åtgärder hanteras som ärenden i System C2. Särskilt viktigt är det att beakta risker vid förändringar i verksamheten.

Arbetsgivaren ska anmäla samtliga arbetsskador till Försäkringskassan enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Vid en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud i arbetet ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket enligt 2 § arbetsmiljöförordningen.

Sjukdom, olycksfall och tillbud visar att det kan finnas risker i arbetsmiljön. Det är viktigt dessa utreds för att minska riskerna i framtiden. Vid längre frånvaro från arbetet skall behovet av stöd särskilt uppmärksammas.

Beredskap finns för nödläge och krishantering.

Kontakt Press Support