Miljöpolicy på C2 Vertical Safety AB

C2 Vertical Safety AB:s miljöarbete har som mål är att minimera sin påverkan på miljön så att förutsättningar skapas för ett hållbart samhälle. C2 skall bedriva sin verksamhet med målsättningen att alltid använda det för miljön bättre alternativet då ett sådant existerar.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt på kort och lång sikt så att miljöfrågor ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det bedrivs med inställningen ständiga förbättringar i ett arbete med mål att öka kunskap, förbättra samverkan med anställda, leverantörer, myndigheter och organisationer. Ansvaret för arbetet har VD. Miljösamordnare är utsedd.

 

Verksamheten bedriver inte tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken men skall utföra egenkontroll av verksamheten. C2 Vertical Safety AB är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2010-09-20.

 

Följande punkter är vägledande för samtliga medarbetare inom C2:

 • Saluföra kvalitetsprodukter som har längre livslängd och minskar miljöpåverkan
 • Eliminera antalet saluförda produkter som påtagligt belastar miljön
 • Sluta avtal med leverantörer med dokumenterad miljömedvetenhet
 • Källsortera avfall och återvinna papper
 • Transporter sker på miljömässigt bästa sätt
 • Minimera förbrukningen av wellpapp och kartong
 • Återanvända emballage före användande av ny förpackning
 • Resande skall prioriteras med för miljön bra alternativ om detta är möjligt
 • Vid val av tjänstebil skall val av bil prioriteras så att företagets mål med energibesparing och minskad miljöpåverkan uppfylls.
 • Medverka till ett högt miljömedvetande i vår närmiljö

Genomförande

 • Det systematiska miljöarbetet bedrivs genom ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
 • Ett miljöärendes alla skeenden där en åtgärd beslutas hanteras i System C2.
 • Miljö är en stående punkt på dagordningen på företagets veckomöten.
 • Företaget har fastställt en laglista för miljöarbetet.
 • Vårt sätt att bedriva miljöarbetet ses över minst en gång per år.
 • C2 Vertical Safety AB är anslutet till REPA registret samt El Kretsen för återvinning av wellpapp samt elartiklar. C2 skall i alla lägen följa de lagkrav och rekommendationer som utfärdas av regering och berörda myndigheter.

Miljömål för C2 Vertical Safety AB - 2010

 • Minska energianvändningen (såsom drivmedel, elkraft, osv) med 10% per person och år.

Denna policy gäller för alla anställda i C2 och konsulter. I valet av leverantörer och produkter skall miljömässiga aspekter ha stort värde och prioriteras.

Kontakt Press Support